Mech Warrior Throwdown: Oakland Challenges Japan to Giant Robot Brawl - NBC4 Washington

Mech Warrior Throwdown: Oakland Challenges Japan to Giant Robot Brawl

4 PHOTOS