Boston Marathon Bombing Survivor Writes Children’s Book About Experience - NBC4 Washington

    Boston Marathon Bombing Survivor Writes Children’s Book About Experience