Blizzard Snow Now "Toxic Slush"? - NBC4 Washington

    Blizzard Snow Now "Toxic Slush"?